Sodelovanje s starši

Učitelji in starši imamo skupni cilj. Prizadevamo si za zadovoljstvo, srečo, samostojnost in uspeh otrok.

Na poti otrokovega optimalnega razvoja si moramo starši in učitelji stati ob strani ter si skupno pot lajšati z dobro, učinkovito in obojestransko komunikacijo.

Prizadevamo si, da vam staršem nudimo oporo, dodatno spodbudo in pomoč pri vzgoji. Od staršev pričakujemo, da spremljate otrokovo šolsko delo, ste odkriti v odnosih s šolo in ste s poštenostjo ter odgovornostjo zgled svojim otrokom.

V želji po sodelovanju imamo na šoli vzpostavljene naslednje oblike sodelovanja:

RODITELJSKI SESTANKI S PREDAVANJI ZA STARŠE so organizirani dvakrat, v septembru in februarju. Namenjeni so obravnavi vzgojno-izobraževalnih vprašanj na nivoju razredne skupnosti, seznanjanju staršev z učnimi načrti, s predmetnikom, šolskim koledarjem, letnim delovnim načrtom šole in drugimi zakonskimi predpisi.

POPOLDANSKE GOVORILNE URE so skupne ali individualne, organizirane so enkrat mesečno. Namenjene  so izmenjavi informacij o učencu. Starše seznanimo z napredkom, vedenjem, uspehom, zadovoljstvom njihovega otroka v šoli. Udeležba na govorilnih urah je izjemno pomembna, saj otroci potrebujejo pohvale, spodbude in pomoč. Sprotno ukrepanje je za uspešno delo otrok v šoli ključnega pomena. Starši se z učiteljem vnaprej dogovorijo za termin pogovora.

DOPOLDANSKE GOVORILNE URE so organiziranje od oktobra naprej vsak teden za starše, ki se popoldanskih govorilnih ur niso mogli udeležiti. Starši se z učiteljem vnaprej dogovorijo za termin pogovora.

SVET STARŠEV vključuje na roditeljskih sestankih izvoljene predstavnike vseh oddelkov. Je posvetovalni organ, obravnava pa vsa aktualna vprašanja glede vsebine, izvedbe in realizacije letnega delovnega načrta šole, obravnava vprašanja, ki se nanašajo na posamezne oddelčne skupnosti, triletja ali šolo kot celoto, vodstvu šole posreduje različna mnenja, želje in predloge staršev.

Starši ste poleg tega vabljeni tudi na sodelovanje pri pouku, odprte učne ure, spremstva na dnevih dejavnosti, predstavitve projektov, prireditve …

 

 

Dostopnost