PROJEKTI IN DRUGE DEJAVNOSTI NA ŠOLI

Namen izvajanja projektov in drugih dejavnosti šole je vseživljenjsko učenje ter povezovanje s krajem in širšo okolico. Razvijamo in spodbujamo interese učencev in posledično njihovo aktivno vlogo v življenju in delu šole. Vodstvo šole skrbi za uravnoteženost projektov glede na področja in vsebine, časovnost, številčnost … in v povezavi z vizijo in vrednotami šole. V zadnjih letih smo sodelovali na dveh mednarodnih projektih ter šest državnih projektih. Izvajali smo tudi štiri šolske projekte ter dva razredna.

Tek podnebne solidarnosti  – mednarodni projekt

Glavni namen Teka podnebne solidarnosti je, da ljudje tečejo v solidarnosti do ljudi v Afriki, ki jih posledice globalnih podnebnih sprememb najbolj prizadenejo, čeprav so s svojim načinom življenja najmanj prispevali k njim. Ob tem s pretečenimi kilometri gradimo kroge solidarnosti okoli planeta Zemlja (dolžina ekvatorja je 40.075 km). Vsako leto tudi naši učenci z veseljem prispevajo pretečene kilometre.

Koordinatorica Anica Doberšek/Tjaša Jug

 

Bralna značka – državni projekt

Bralna značka je slovensko gibanje, ki spodbuja razvoj bralne kulture mladih. Organizirana je v okviru Društva Bralna značka – ZPMS. Bralna značka spodbuja prostovoljno branje v prostem času. Ves čas se razvija kot dopolnilo  pouku slovenskega jezika in književnosti ter dejavnostim (šolske) knjižnice. Bralna značka se vseskozi močno vključuje v strokovna in družbena prizadevanja, da bi se dvignila bralna pismenost posameznikov in družbe v celoti.

Koordinatorica projekta: Dušica Bele

 

Policist Leon svetuje– državni projekt

S projektom želimo otroke seznaniti o nevarnostih, s katerimi se lahko srečajo v vsakdanjem življenju, in jih poučiti o primernem samozaščitnem oziroma preventivnem ravnanju ter spoštovanju pravil na različnih področjih (promet, šola …). Poleg tega želimo okrepiti partnersko sodelovanje med učenci, učitelji, starši in policijo ter povečati varnost v prometu. Osrednji pripomoček pri izvajanju projekta je delovni zvezek Policist Leon svetuje. V njem so obravnavane varnostne vsebine, ki so razdeljene na pet sklopov in zajemajo več vsebin, prilagojenih tudi letnemu času:

– promet (varna pot v šolo, varnostni pas, varnost pešcev),

– pirotehnika (posledice uporabe pirotehnike, vandalizem, varna smuka),

– nasilje (med vrstniki, v družini, srečanje z neznanci …),

– kriminaliteta (sam doma, vlom v stanovanje, varovanje lastnine …) in

– kolo (varna vožnja s kolesom, kolesarski izpit, varnost na kopališčih …).

Projekt poteka čez vse šolsko leto, z večkratnim obiskom policista pri razrednih urah in pri kolesarskem izpitu.

Koordinatorka projekta:Hedvika Pikl

 

Tradicionalni slovenski zajtrk– državni projekt

Vseslovenski projekt Tradicionalni slovenski zajtrk izvajamo vsak tretji petek v mesecu novembru, ko obeležujemo dan slovenske hrane. Namen projekta je zboljšati zavedanje o pomenu lokalne samooskrbe, domače pridelave in predelave, približati pomen kmeta in kmetijstva ter čebelarja in čebelarstva ter izobraževati, obveščati in uzaveščati učence o pomenu zajtrka v okviru prehranjevalnih navad ter o pomenu zdravega načina življenja, vključno s pomenom gibanja.

Koordinatorica projekta: Petra Artnak

 

Otroški parlament– državni projekt

Otroški parlament je državni projekt, ki deluje v obliki zasedanj, ki omogočijo sodelovanje vsem osnovnošolcem. Zasedanja potekajo v osnovnih šolah v razrednih skupnostih in na šolskem parlamentu. V vsaki šoli učenci izberejo delegacijo za občinski otroški parlament. Na občinskem otroškem parlamentu pa zberejo delegacijo za regijski otroški parlament, kjer predstavniki zastopajo interese vrstnikov na Nacionalnem otroškem parlamentu, ki poteka v dvorani Državnega zbora Republike Slovenije.

Vodja projekta: Dušica bele

 

Tekmovanje za čiste zobke – državni projekt

Tekmovanje za čiste zobe ob zdravi prehrani je republiško tekmovanje, ki pod strokovnim in organizacijskim vodstvom Stomatološke sekcije Slovenskega zdravniškega društva, poteka po vseh slovenskih osnovnih šolah ter šolah in zavodih za otroke s posebnimi potrebami.

V sodelovanju z Zdravstvenim domom Šentjur je v ta projekt vključena tudi  Podružnična osnovna šola Blagovna. V tekmovanju sodelujejo učenci od 2. do 5. razreda. Cilj projekta je uzavestiti pomembnost rednega in pravilnega umivanja zob za nadaljnjo ustno higieno.

Vodja projekta: Rosanda Klakočer

 

Trajnostna mobilnost v vrtcih in osnovnih šolah (Gremo peš s kokoško Rozi) – državni projekt

Cilj projekta je spreminjanje potovalnih navad v smeri trajnostne mobilnosti (peš, s kolesom, skirojem …). S tem se otroci več gibajo, krepijo zdravje in pridobivajo pomembne prometne izkušnje.

Vodja projekta: Monika Zupanec

NAŠA MALA KNJIŽNICA – mednarodni projekt

Ne, projekt NAŠA MALA KNJIŽNICA ni navaden projekt! KUD Sodobnost International želi vzgajati mlade bralce, ki se bodo ob knjigi zabavali, krepili svojo 

ustvarjalnost ter moč lastnega izražanja. Bralni projekt NAŠA MALA KNJIŽNICA je namenjen spodbujanju branja in dviganju bralne pismenosti ter spoznavanju drugih kultur.
V projektu sodeluje že več kot 250 slovenskih šol. Prek branja spoznavamo lastna čustva in čustva drugih, učimo se razumevanja in sprejemanja družbenih načel ter odnosov. 

Razvijamo izražanje, pomnjenje in sklepanje. Učenci, ki berejo 30 minut na dan, dosegajo bistveno boljše rezultate od tistih, ki ne berejo.
Projekt NMK je namenjen otrokom, starim od 4 do 10 let. Z njim lahko popestrimo ure slovenskega jezika, likovnega in glasbenega pouka, ga izvajamo pri izvenšolskih dejavnostih ali v podaljšanem bivanju.

Koordinatorica projekta: Alja Benkoč Sušnik

 

Vrtec v šolski knjižnici – šolski projekt

Vodja projekta: Dušica Bele

 

Valentinova pošta – šolski projekt

Projekt Valentinova pošta je namenjen povezovanju učencev in delavcev šole in krepitvi pozitivne klime na šoli. V mesecu februarju bodo tako učenci kot učitelji in drugi delavci na šoli, imeli možnost oddati pisemca z lepimi željami komurkoli na šoli.

Koordinatorica projekta: Petra Artnak

 

 

Poslušam, pripovedujem, berem – razredni projekt 1.R

Projekt je sestavljen iz poslušanja pravljic, pripovedovanja in zadnje tri mesece šolskega leta tudi samostojnega branja.

Glavni cilji projekta:

 • razvijanje sposobnosti pozornega poslušanja,
 • bogatenje besednega zaklada,
 • usvajanje bralne tehnike,
 • navajanje na redno branje.

Mentorica projekta: Monika Zupanec

 

Moja razredna služba – razredni projekt 1.R

V sklopu projekta učencem privzgajamo delovne navade, skrb za red in občutek za čist, urejen prostor. Tedensko si učenci izberejo področje za katerega bodo skrbeli (brisanje table, miz, nastavljanje koledarja, vremena …). Vsakodnevno se beleži delo učencev, ob koncu meseca pa »naj reditelji«, ki so svojo razredno službo vestno opravljali, prejmejo simbolično nagrado.

Mentorica projekta: Monika Zupanec

 

Bralne gosenice  – razredni projekt 1. R

Projekt je razdeljen v dva dela.

Prvi del poteka od septembra do junija in se nanaša na pripovedovanje pravljic. Izvaja se vsak dan po rednem pouku pri razredničarki oz. kadarkoli po pouku, ko učenci želijo pripovedovati pravljico. Do konca šolskega leta mora učenec pripovedovati deset pravljic. Ob koncu šolskega leta učenec, ki osvoji dva metulja (1 metulj = 5 pripovedovanih knjig), prejme diplomo o sodelovanju v razrednem projektu bralne gosenice.

Učenec:

 • razvija in ohranja pozitiven odnos do neumetnostnih besedil;
 • samostojno pripoveduje pravljico, ter pri tem upošteva njene značilnosti;
 • pove, kdo so glavne književne osebe, kje se pravljica dogaja in kdaj;
 • zmožnost razumevanja pokaže tako, da odgovori na vprašanja o besedilu.

Drugi del projekta poteka od meseca aprila do junija in se nanaša na branje, izvaja pa se doma. Vsak učenec prvega v mesecu prejme bralni list z napisanimi datumi. Vsakič, ko učenec glasno bere 5–10 minut strnjeno ali večkrat na dan po nekaj minut, se mu starši podpišejo pod datum, na katerega je bral. Prvič, ko učenec zbere štiriindvajset podpisov, prejme bronastega metulja; za drug izpolnjen bralni list prejme srebrnega; za tretji izpolnjen bralni list pa zlatega.

Učenec:

 • razvija in ohranja pozitiven odnos do branja;
 • sprejme branje kot navado;
 • izboljša bralno-jezikovne sposobnosti (tekočnost branja, pisanje, ustno in pisno tvorjenje povedi, bogatenje besednega zaklada ipd).

Vodja projekta: Monika Zupanec

 

akcija Pokloni zvezek

Poklonjeni zvezek ali zvezke je dobrodelna akcija, s katero želi Slovenska Karitas zbrati čim več novih, velikih in praviloma črtanih zvezkov za preko 12 000 socialno ogroženih osnovnošolcev. Tisti, ki bodo zvezek podarili, naj vanj priložijo lepo misel, morda risbico ali zapišejo pozdrav sovrstniku, ki bo zvezek prejel.

Koordinatorica akcije: Anica Doberšek/Tjaša jug

akcija Drobtinica

Rdeči križ Slovenije skuša tudi preko mednarodne akcije Drobtinica, uzaveščati širšo javnost glede vse bolj pereče problematike nezadostne in/ali nepravilne prehrane naših najmlajših ter spodbujati čut za solidarnost s tistimi, ki so se znašli v stiski.

Koordinatorica  na POŠ Blagovna: Tea Fideršek

 

DEJAVNOSTI NA ŠOLI

Poletna šola v naravi

Poletno šolo v naravi že vrsto let izvajamo v letovišču Pinesta v Novigradu na Hrvaškem. Delovni načrt PŠN je sestavljen na osnovi dolgoletnih izkušenj in možnosti na samem kraju bivanja ter se deli na več sklopov:

 1. Plavalno opismenjevanje – učitelji plavanja
 2. Spoznavanje favne in flore morskega in obmorskega sveta – biolog
 3. Športni (razvedrilni) – vsi spremljevalci
 4. Dodatni dnevi dejavnosti: tehniški, kulturni, športni dan
 5. Socialni – razredniki

 

Plavalni tečaj za 3. razred

Za učence 3. razredov izvajamo 20-urni plavalni tečaj s preverjanjem napredka v celjskem bazenu Golovec.

 

Šolska prehrana (zajtrk, malica, kosilo, popoldanska malica)

V šolski kuhinji centralne šole pripravljajo dnevno malico za vse otroke ter kosila za matično in podružnično šolo. V tem šolskem letu pripravljajo dnevno okrog 450 kosil za učence centralne šole, podružnice, zaposlene in abonente. Pripravljamo pa tudi nekaj zajtrkov, čeprav staršem svetujemo, da ta obrok pripravijo doma.

 

 

Dostopnost